• oferty last minute 10 touroperatorów

2013-08-10 16:36:32

Projekt unijny „Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone”

PROJEKT UNIJNY


Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego z dn. 25.07.2013 na realizację III Etapu Projektu. 02.08.2013


Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego z dn. 25.07.2013 r. na realizację III Etapu Projektu „Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone”, numer projektu: WND - POIG.08.02.00-10-006/12 w ramach: Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejszym informujemy, iż w wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 25.07.2013 r. w ramach realizacji projektu:

numer projektu: WND – POIG.08.02.00-10-006/12
tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone

za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

WEBMAX Maksymilian Nowaczyk
ul. Rajdowa 3/7
94-003 Łódź

za cenę: 156 210 PLN brutto.

Kryteria wyboru stanowiła cena brutto oraz doświadczenie zleceniobiorcy.

W postępowaniu ofertowym udział wzięły oferty następujących podmiotów:

WEBMAX Maksymilian Nowaczyk, ul. Rajdowa 3/7, 94-003 Łódź

---------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert. 25.07.2013


Zapytanie ofertowe nr: 02/2013
Kutno, dn. 25-07-2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr: 02/2013

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-10-006/12-00

 

ZAMAWIAJĄCY

Travelzone Katarzyna Łuczak, ul. Skłodowskiej 46, 99-300 Kutno
Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie www.travelzone.pl/projekt-unijny.html

PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji III Etapu Projektu „Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone”, numer projektu: WND - POIG.08.02.00-10-006/12 w ramach: Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-10-006/12-00

OPIS ZAMAWIAJĄCEGO

Travelzone.pl to profesjonalny serwis turystyczny działający w polskim Internecie. Firma działa od 2005 roku jako multiagent turystyczny, zgodnie z obowiązującą Ustawą o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r., na podstawie podpisanych umów agencyjnych na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do właściwego rejestru i posiadających wymagane zezwolenia i gwarancje ubezpieczeniowe. Współpraca wyłącznie ze sprawdzonymi i renomowanymi Touroperatorami gwarantuje Klientom bezpieczny i udany wyjazd. Wiarygodność i doświadczenie Travelzone.pl potwierdza członkostwo w Polskiej Izbie Turystyki. Rezerwacje z Travelzone.pl poleca ponad 30 największych Touroperatorów w Polsce. Travelzone.pl to uczestnik programu Rzetelna Firma oraz członek Polskiej Izby Turystyki.

OPIS PROJEKTU

Podstawowym obszarem projektu będzie budowa systemu zintegrowanego z systemem B2B, dzięki któremu zwiększony zostanie poziom komunikacji z partnerami przedsiębiorstwa. Wprowadzony system będzie wykorzystywał technologie EDI oraz zaawansowany podpis elektroniczny. Główne procesy biznesowe, których dotyczyć będzie projekt to proces rozliczeń, wymiany informacji oraz rezerwacji. Poprzez realizacje projektu osiągnięta zostanie zautomatyzowana wymiana dokumentacji księgowej, znacznie zwiększając w ten sposób efektywność pracy zarówno po stronie Wnioskodawcy jak i partnerów.

Obecnie komunikacja odbywa się jednostronnie - Travelzone pobiera dane udostępnione przez Organizatorów z systemów rezerwacji, na podstawie których prezentowana jest oferta w serwisie Travelzone.pl i dokonywane jest zgłoszenie rezerwacji a następnie zakup oferty przez Klienta. Celem nowego systemu będzie automatyzacja również procesu potwierdzania rezerwacji (komunikacja dwustronna) z możliwością dokonania płatności online przez Klienta, pobraniem miejsca w systemie rezerwacji Organizatora i automatyzacja przesyłu wszelkich komunikatów pomiędzy Klientem-Travelzone-Organizatorem.

Obecnie Wnioskodawca korzysta z własnego systemu przetwarzania danych touroperatorów. Nie jest możliwe zastosowanie gotowych rozwiązań. Każdy z dostawców danych korzysta z innego standardu i formatu przekazywania informacji (XML, CSV i inne). Obecnie funkcjonujący system pobierania i przetwarzania danych wykonuje swoje zadanie w formie uproszczonej (problem z szybkością działania) pomijając cześć informacji istotnych dla klienta podejmującego decyzję o wyborze konkretnej oferty. Celem wdrażanego systemu jest rozszerzenie dostępnych w systemie travelzone.pl informacji między innymi o rodzaje ofert i transport (przyloty, odloty). Zwiększy to czytelność oferty a dodatkowe informacje pozwolą w lepszym planowaniu czasu podróży. Oprócz zwiększenia informacji chcemy opracować szybsze, wydajniejsze algorytmy przetwarzania danych. Szacujemy ze wstępnych analiz, że jest możliwe skrócenie czasu przetwarzania danych mimo znaczącego wzrostu ich ilości o ok. 30%. Chcemy również skorzystać z oferowanej przez część TO możliwości sprawdzenia dostępności poszczególnych ofert w czasie rzeczywistym. Dodatkowymi elementami jest wprowadzenie elektronicznego generowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy (m.in. umowa - zgłoszenie, warunki uczestnictwa, informacje nt. płatności) oraz stworzenie systemu CRM do zarządzania obsługi klientów przez kilku agentów. Ma to na celu automatyzacje procesu rezerwacji i zwiększenie kontroli nad procesem obsługi klienta.

Celem projektu jest znaczne usprawnienie dotychczasowej działalności firmy poprzez zaprojektowanie modułów systemu informatycznego. Pozwoli to na automatyczną wymianę danych (informacji) pomiędzy partnerem – Wnioskodawcą. Diametralnej zmianie ulegnie proces współpracy z partnerami – digitalizacja dokumentacji oraz wprowadzenie narzędzi komunikacji elektronicznej pozwoli na znaczne usprawnienie procesu aktualizacji bazy danych, wymiany dokumentów oraz rozliczeń.

UWAGA: Projekt zostanie wykonany ściśle w oparciu o założenia i wskazówki Travelzone i ciągły nadzór w oparciu o dotychczasowe doświadczenie zgromadzone w okresie działalności firmy od 2005 roku. Nie jest możliwe zastosowanie gotowych rozwiązań.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA LUB ZLECENIA

Przedmiotem zlecenia będzie system B2B, którego realizacja składa się z 3 etapów. Zapytanie ofertowe nr 02/2013 dotyczy realizacji 3. etapu, który polegać będzie na zaprojektowaniu i realizacji modułu EDI.

 

Zakres prac i szczegółowe założenia funkcjonalne dla modułu EDI w ramach 3 etapu:

MODUŁ EDI
Analiza potrzeb związana z modułem
- dokonanie analizy baz danych udostępnianych przez partnerów.
- określenie warunków integracji systemów, sposobu w jaki ona postępuje oraz przedstawienia sposobów integracji
- stworzenie dokumentacji architektury systemu
Rozwiązanie informatyczne
- dedykowane rozwiązanie informatyczne - moduł zawiera końcówki (wyjścia) przystosowane do różnych systemów informatycznych partnerów ułatwiając w ten sposób proces integracji systemów partnerskich z systemem B2B. Moduł wykorzystywać będzie międzynarodowy standard wymiany danych EDI oraz dostosowany będzie do wykorzystania podpisu elektronicznego
Wdrożenie
- przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej jest niezbędne do wykonania wszystkich prac zaplanowanych na etapie wdrożeniowym; zintegrowanie modułu z pozostałymi elementami systemu B2B
Testy
- testy wydajnościowymi przetwarzania udostępnionych danych
- wykonanie testów funkcjonalnych typu alfa i beta. Testy pozwolą potwierdzić i zweryfikować poprawność funkcjonowania wdrażanego systemu B2B
- uzupełnienia wynikające z testów

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie prawa do oprogramowania po realizacji zlecenia będą własnością zleceniodawcy. Zleceniodawca nie wyraża zgody na dalszą sprzedaż podmiotom trzecim oprogramowania wykonanego w ramach zlecenia.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Dostawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Dostawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Dostawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
5. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę całkowitą netto i brutto, termin ważności oferty, warunki i termin płatności, maksymalny czas realizacji, inne informacje określone w zapytaniu pozwalające na wybór wykonawcy.
6. Oferta powinna być ważna co najmniej 7 dni kalendarzowych.
7. Wykonawca powienien być czynnym płatnikiem Vat.

TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie prac powinno mieć miejsce do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy na realizację z wybranym usługodawcą. Zakończenie prac najpóźniej do 30.09.2013 r.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Zaliczka w wysokości 10% wartości zamówienia płatna w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy na realizacje zlecenia na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przesłanej na adres zleceniodawcy pocztą elektroniczną.
Końcowe rozliczenie w terminie do 7 dni od daty realizacji zlecenia potwierdzonej protokołem odbioru, na podstawie poprawnie wystawionej faktury przesłanej na adres zleceniodawcy pocztą elektroniczną.

KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (łączna ilość punktów: 100):
1. Najniższa cena brutto (maksymalna ilość punktów: 80)
2. Doświadczenie w projektowaniu i realizacji dla branży turystycznej autorskich systemów B2B, CRM, CMS opartych na rozproszonych bazach danych (maksymalna ilość punktów: 20)
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
Zamawiający może unieważnić niniejsze zapytanie, ogłaszając kolejne jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy sumaryczna wartość środków przeznaczonych w budżecie projektu na realizacje usługi.

TERMIN NADSYŁANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.08.2013 do godz. 12:00 w jeden z poniższych sposobów, tj. za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej na adres: biuro@travelzone.pl
b. faksu na numer: 24 254 22 10
c. przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
adres do korespondencji: Travelzone, ul. Skłodowskiej-Curie 46, 99-300 Kutno
2. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

DANE KONTAKTOWE

Pytania związane z zapytaniem ofertowym prosimy kierować na adres email biuro@travelzone.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

---------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego z dn. 25.01.2013 na realizację II Etapu Projektu. 04.02.2013


Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego z dn. 25.01.2013 r. na realizację II Etapu Projektu „Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone”, numer projektu: WND - POIG.08.02.00-10-006/12 w ramach: Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejszym informujemy, iż w wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 25.01.2013 r. w ramach realizacji projektu:

numer projektu: WND – POIG.08.02.00-10-006/12
tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone

za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

WEBMAX Maksymilian Nowaczyk
ul. Rajdowa 3/7
94-003 Łódź

za cenę: 270.600,00 PLN brutto.

Kryteria wyboru stanowiła cena brutto oraz doświadczenie zleceniobiorcy.

W postępowaniu ofertowym udział wzięły oferty następujących podmiotów:

WEBMAX Maksymilian Nowaczyk, ul. Rajdowa 3/7, 94-003 Łódź

---------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert. 25.01.2013


Zapytanie ofertowe nr: 01/2013
Kutno, dn. 25-01-2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr: 01/2013

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-10-006/12-00

 

ZAMAWIAJĄCY

Travelzone Katarzyna Łuczak, ul. Skłodowskiej 46 99-300 Kutno
Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie www.travelzone.pl/projekt-unijny.html

PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji II Etapu Projektu „Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone”, numer projektu: WND - POIG.08.02.00-10-006/12 w ramach: Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-10-006/12-00

OPIS ZAMAWIAJĄCEGO

Travelzone.pl to profesjonalny serwis turystyczny działający w polskim Internecie. Firma działa od 2005 roku jako multiagent turystyczny, zgodnie z obowiązującą Ustawą o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r., na podstawie podpisanych umów agencyjnych na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do właściwego rejestru i posiadających wymagane zezwolenia i gwarancje ubezpieczeniowe. Współpraca wyłącznie ze sprawdzonymi i renomowanymi Touroperatorami gwarantuje Klientom bezpieczny i udany wyjazd. Wiarygodność i doświadczenie Travelzone.pl potwierdza członkostwo w Polskiej Izbie Turystyki. Rezerwacje z Travelzone.pl poleca ponad 30 największych Touroperatorów w Polsce. Travelzone.pl to uczestnik programu Rzetelna Firma oraz członek Polskiej Izby Turystyki.

OPIS PROJEKTU
Podstawowym obszarem projektu będzie budowa systemu zintegrowanego z systemem B2B, dzięki któremu zwiększony zostanie poziom komunikacji z partnerami przedsiębiorstwa. Wprowadzony system będzie wykorzystywał technologie EDI oraz zaawansowany podpis elektroniczny. Główne procesy biznesowe, których dotyczyć będzie projekt to proces rozliczeń, wymiany informacji oraz rezerwacji. Poprzez realizacje projektu osiągnięta zostanie zautomatyzowana wymiana dokumentacji księgowej, znacznie zwiększając w ten sposób efektywność pracy zarówno po stronie Wnioskodawcy jak i partnerów.

Obecnie komunikacja odbywa się jednostronnie - Travelzone pobiera dane udostępnione przez Organizatorów z systemów rezerwacji, na podstawie których prezentowana jest oferta w serwisie Travelzone.pl i dokonywane jest zgłoszenie rezerwacji a następnie zakup oferty przez Klienta. Celem nowego systemu będzie automatyzacja również procesu potwierdzania rezerwacji (komunikacja dwustronna) z możliwością dokonania płatności online przez Klienta, pobraniem miejsca w systemie rezerwacji Organizatora i automatyzacja przesyłu wszelkich komunikatów pomiędzy Klientem-Travelzone-Organizatorem.

Obecnie Wnioskodawca korzysta z własnego systemu przetwarzania danych touropertorów. Nie jest możliwe zastosowanie gotowych rozwiązań. Każdy z dostawców danych korzysta z innego standardu i formatu przekazywania informacji (XML, CSV i inne). Obecnie funkcjonujący system pobierania i przetwarzania danych wykonuje swoje zadanie w formie uproszczonej (problem z szybkością działania) pomijając cześć informacji istotnych dla klienta podejmującego decyzję o wyborze konkretnej oferty. Celem wdrażanego systemu jest rozszerzenie dostępnych w systemie travelzone.pl informacji między innymi o rodzaje ofert i transport (przyloty, odloty). Zwiększy to czytelność oferty a dodatkowe informacje pozwolą w lepszym planowaniu czasu podróży. Oprócz zwiększenia informacji chcemy opracować szybsze, wydajniejsze algorytmy przetwarzania danych. Szacujemy ze wstępnych analiz, że jest możliwe skrócenie czasu przetwarzania danych mimo znaczącego wzrostu ich ilości o ok. 30%. Chcemy również skorzystać z oferowanej przez część TO możliwości sprawdzenia dostępności poszczególnych ofert w czasie rzeczywistym. Dodatkowymi elementami jest wprowadzenie elektronicznego generowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy (m.in. umowa - zgłoszenie, warunki uczestnictwa, informacje nt. płatności) oraz stworzenie systemu CRM do zarządzania obsługi klientów przez kilku agentów. Ma to na celu automatyzacje procesu rezerwacji i zwiększenie kontroli nad procesem obsługi klienta.

Celem projektu jest znaczne usprawnienie dotychczasowej działalności firmy poprzez zaprojektowanie modułów systemu informatycznego. Pozwoli to na automatyczną wymianę danych (informacji) pomiędzy partnerem – Wnioskodawcą. Diametralnej zmianie ulegnie proces współpracy z partnerami – digitalizacja dokumentacji oraz wprowadzenie narzędzi komunikacji elektronicznej pozwoli na znaczne usprawnienie procesu aktualizacji bazy danych, wymiany dokumentów oraz rozliczeń.

UWAGA: Projekt zostanie wykonany ściśle w oparciu o założenia i wskazówki Travelzone i ciągły nadzór w oparciu o dotychczasowe doświadczenie zgromadzone w okresie działalności firmy od 2005 roku. Nie jest możliwe zastosowanie gotowych rozwiązań.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA LUB ZLECENIA

Przedmiotem zlecenia będzie system B2B, którego realizacja składać się będzie z 3 etapów. Zapytanie ofertowe nr 01/2013 dotyczy realizacji 2. etapu, który polegać będzie na zaprojektowaniu i realizacji modułu Oferty oraz modułu Rozliczenia.

 

 

Zakres prac i szczegółowe założenia funkcjonalne dla modułu Oferty i modułu Rozliczenia w ramach 2 etapu:

MODUŁ OFERTY
MODUŁ ROZLICZENIA
Analiza potrzeb związanych z modułem
Stworzenie dokumentacji architektury systemu na podstawie analizy procesów
Stworzenie dokumentacji architektury systemu na podstawie analizy procesów
Dedykowane rozwiązanie informatyczne zawierające funkcje obsługujące moduł procesu elektronicznej komunikacji pomiędzy Klientem-Travelzone-partnerem z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
- fakturowania i wymiany danych księgowych pomiędzy Travelzone a partnerami z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

Budowa właściwego, dedykowanego rozwiązania informatycznego, które oferować będzie moduł oferty zawierający: aktualizację ofert/wycieczek partnera w bazie danych Travelzone w zakresie dostępności miejsc, terminów, informacji na temat godzin przelotów etc w czasie rzeczywistym (przystosowanie do integracji z EDI)
Dedykowane rozwiązanie informatyczne zawierające funkcje obsługującepłatności – integracja z kontem bankowym, integracja z zewnętrznymi systemami płatności-księgowość
Moduł sprawdzania dostępności miejsc w hotelu, samolocie w czasie rzeczywistym
Dedykowane rozwiązanie informatyczne zawierające funkcje obsługujące księgowania wpłat z tyt. rezerwacji na odpowiednich rezerwacjach w systemie partnerami z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
Moduł prezentacji aktywnych ofert (reakcja na zachowania klientów, np. dynamiczna zmiana cen w momencie dokonania rezerwacji)
Dedykowane rozwiązanie informatyczne zawierające funkcje obsługująceakturowania i wymiany danych księgowych pomiędzy Travelzone a partnerami z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
Wykonanie testów wydajnościowych przetwarzania udostępnionych danych.
Przykładowe elementy :
1. Kasa: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,
2. Bank: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności
masowych),
3. Rozrachunki: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.
4. System posiada moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z ewidencją księgową.
5. Bogaty pakiet zestawień i raportów m.in.: stan rozrachunków, wiekowanie należności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do uzgodnienia sald, nota odsetkowa, różnice kursowe dodatkowo usprawniają i automatyzują codzienną pracę.
6. Kontrola poprawności - podczas wprowadzania dokumentu (m. in.): dublowanie numeru dokumentu, identyfikacja kontrahenta o podanej nazwie, kontrola poprawności ilościowo- wartościowa, identyfikacja operacji na dokumencie z osobą, która jej dokonuje
Wykonaniae testów funkcjonalnych. Testy pozwolą potwierdzić i zweryfikować poprawność funkcjonowania modułu
Przykładowe funkcjonalności:
1. Księgowość wielowalutowa
2. Rzeczywiste i statystyczne różnice kursowe - automatyczne naliczanie dla transakcji prowadzonych w walucie obcej
3. Pełna kontrola warunków zamknięcia okresu - wykonywana automatycznie
4. Okres rozrachunkowy zamykany próbnie lub rzeczywiście
5. Wszystkie niezbędne raporty - generowanie przy zamknięciu okresu rozrachunkowego
6. Bieżąca informacja o wszystkich zobowiązaniach i należnościach kontrahentów
7. Obsługa rozrachunków z kontrahentami, automatyczne naliczanie odsetek, emisja not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty
8. Automaty i schematy księgowań - możliwość uproszczenia i zautomatyzowania powtarzalnych czynności księgowych
Uzupełnienia wynikające z testów
Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej jest niezbędne do wykonania wszystkich prac zaplanowanych na etapie wdrożeniowym.
Zintegrowanie z modułami rezerwacji i CRM
Wykonanie testów wydajnościowych przetwarzania udostępnionych danych.

Wykonanie testów funkcjonalnych. Testy pozwolą potwierdzić i zweryfikować poprawność funkcjonowania modułu

Uzupełnienia wynikające z testów


DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie prawa do oprogramowania po realizacji zlecenia będą własnością zleceniodawcy. Zleceniodawca nie wyraża zgody na dalszą sprzedaż podmiotom trzecim oprogramowania wykonanego w ramach zlecenia.


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Dostawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Dostawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Dostawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
5. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę całkowitą netto i brutto termin ważności oferty, warunki i termin płatności, maksymalny czas realizacji, inne informacje określone w zapytaniu pozwalające na wybór wykonawcy. Oferta powinna być ważna co najmniej 7 dni kalendarzowych.

TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie prac powinno mieć miejsce do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy na realizację z wybranym usługodawcą. Zakończenie prac najpóźniej do 30.03.2013 r.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Zaliczka w wysokości 10% wartości zamówienia płatna w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy na realizacje zlecenia na podstawie poprawnie wystawionej faktury przesłanej na adres zleceniodawcy pocztą elektroniczną.
Końcowe rozliczenie w terminie do 7 dni od daty realizacji zlecenia potwierdzonej protokołem odbioru, na podstawie poprawnie wystawionej faktury przesłanej na adres zleceniodawcy pocztą elektroniczną.

KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (łączna ilość punktów: 100):
1. Najniższa cena brutto (maksymalna ilość punktów: 80)
2. Doświadczenie w projektowaniu i realizacji dla branży turystycznej autorskich systemów B2B, CRM, CMS opartych na rozproszonych bazach danych (maksymalna ilość punktów: 20)
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
Zamawiający może unieważnić niniejsze zapytanie, ogłaszając kolejne jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy sumaryczna wartość środków przeznaczonych w budżecie projektu na realizacje usługi.

TERMIN NADSYŁANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2013 do godz. 12:00 w jeden z poniższych sposobów, tj. za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej na adres: biuro@travelzone.pl
b. faksu na numer: 24 254 22 10
c. przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
adres do korespondencji: Travelzone, ul. Skłodowskiej-Curie 46, 99-300 Kutno
2. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

DANE KONTAKTOWE

Pytania związane z zapytaniem ofertowym prosimy kierować na adres email biuro@travelzone.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.


ANEKS z dnia 31-01-2013 r.
- z uwagi na awarie łączy internetowych i telefonicznych w dniu dzisiejszym (czwartek 31.01.2013 r.) w siedzibie firmy Travelzone termin składania ofert zostaje przesunięty do godz. 13:00 (czwartek 31.01.2013 r.).

ANEKS nr 2 z dnia 31-01-2013 r.
- z uwagi na awarie łączy internetowych i telefonicznych w dniu dzisiejszym (czwartek 31.01.2013 r.) w siedzibie firmy Travelzone termin składania ofert zostaje przesunięty do godz. 14:00 (czwartek 31.01.2013 r.).

---------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego z dn. 05.10.2012 na realizację I Etapu Projektu. 12.10.2012


Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego z dn. 05.10.2012 na realizację I Etapu Projektu „Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone”, numer projektu: WND - POIG.08.02.00-10-006/12 w ramach: Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejszym informujemy, iż w wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 05.10.2012 r. w ramach realizacji projektu:

numer projektu: WND – POIG.08.02.00-10-006/12
tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone

za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

WEBMAX Maksymilian Nowaczyk
ul. Rajdowa 3/7
94-003 Łódź

za cenę: 148.092,00 PLN brutto.

Kryteria wyboru stanowiła cena brutto oraz doświadczenie zleceniobiorcy.

W postępowaniu ofertowym udział wzięły oferty następujących podmiotów:

WEBMAX Maksymilian Nowaczyk, ul. Rajdowa 3/7, 94-003 Łódź

---------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert. 05.10.2012


Kutno, dn. 05-10-2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 02/2012

W ramach realizacji projektu:
numer projektu: WND – POIG.08.02.00-10-006/12
tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone

 

ZAMAWIAJĄCY

Travelzone Katarzyna Łuczak, ul. Królewska 14, 99-300 Kutno
Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie www.travelzone.pl/projekt-unijny.html

PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji I Etapu Projektu „Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone”, numer projektu: WND - POIG.08.02.00-10-006/12 w ramach: Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OPIS ZAMAWIAJĄCEGO

Travelzone.pl to profesjonalny serwis turystyczny działający w polskim Internecie. Firma działa od 2005 roku jako multiagent turystyczny, zgodnie z obowiązującą Ustawą o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r., na podstawie podpisanych umów agencyjnych na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do właściwego rejestru i posiadających wymagane zezwolenia i gwarancje ubezpieczeniowe. Współpraca wyłącznie ze sprawdzonymi i renomowanymi Touroperatorami gwarantuje Klientom bezpieczny i udany wyjazd. Wiarygodność i doświadczenie Travelzone.pl potwierdza członkostwo w Polskiej Izbie Turystyki. Rezerwacje z Travelzone.pl poleca ponad 30 największych Touroperatorów w Polsce. Travelzone.pl to uczestnik programu Rzetelna Firma oraz członek Polskiej Izby Turystyki.

OPIS PROJEKTU
Podstawowym obszarem projektu będzie budowa systemu zintegrowanego z systemem B2B, dzięki któremu zwiększony zostanie poziom komunikacji z partnerami przedsiębiorstwa. Wprowadzony system będzie wykorzystywał technologie EDI oraz zaawansowany podpis elektroniczny. Główne procesy biznesowe, których dotyczyć będzie projekt to proces rozliczeń, wymiany informacji oraz rezerwacji. Poprzez realizacje projektu osiągnięta zostanie zautomatyzowana wymiana dokumentacji księgowej, znacznie zwiększając w ten sposób efektywność pracy zarówno po stronie Wnioskodawcy jak i partnerów.

Obecnie komunikacja odbywa się jednostronnie - Travelzone pobiera dane udostępnione przez Organizatorów z systemów rezerwacji, na podstawie których prezentowana jest oferta w serwisie Travelzone.pl i dokonywane jest zgłoszenie rezerwacji a następnie zakup oferty przez Klienta. Celem nowego systemu będzie automatyzacja również procesu potwierdzania rezerwacji (komunikacja dwustronna) z możliwością dokonania płatności online przez Klienta, pobraniem miejsca w systemie rezerwacji Organizatora i automatyzacja przesyłu wszelkich komunikatów pomiędzy Klientem-Travelzone-Organizatorem.

Obecnie Wnioskodawca korzysta z własnego systemu przetwarzania danych touropertorów. Nie jest możliwe zastosowanie gotowych rozwiązań. Każdy z dostawców danych korzysta z innego standardu i formatu przekazywania informacji (XML, CSV i inne). Obecnie funkcjonujący system pobierania i przetwarzania danych wykonuje swoje zadanie w formie uproszczonej (problem z szybkością działania) pomijając cześć informacji istotnych dla klienta podejmującego decyzję o wyborze konkretnej oferty. Celem wdrażanego systemu jest rozszerzenie dostępnych w systemie travelzone.pl informacji między innymi o rodzaje ofert i transport (przyloty, odloty). Zwiększy to czytelność oferty a dodatkowe informacje pozwolą w lepszym planowaniu czasu podróży. Oprócz zwiększenia informacji chcemy opracować szybsze, wydajniejsze algorytmy przetwarzania danych. Szacujemy ze wstępnych analiz, że jest możliwe skrócenie czasu przetwarzania danych mimo znaczącego wzrostu ich ilości o ok. 30%. Chcemy również skorzystać z oferowanej przez część TO możliwości sprawdzenia dostępności poszczególnych ofert w czasie rzeczywistym. Dodatkowymi elementami jest wprowadzenie elektronicznego generowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy (m.in. umowa - zgłoszenie, warunki uczestnictwa, informacje nt. płatności) oraz stworzenie systemu CRM do zarządzania obsługi klientów przez kilku agentów. Ma to na celu automatyzacje procesu rezerwacji i zwiększenie kontroli nad procesem obsługi klienta.

Celem projektu jest znaczne usprawnienie dotychczasowej działalności firmy poprzez zaprojektowanie modułów systemu informatycznego. Pozwoli to na automatyczną wymianę danych (informacji) pomiędzy partnerem – Wnioskodawcą. Diametralnej zmianie ulegnie proces współpracy z partnerami – digitalizacja dokumentacji oraz wprowadzenie narzędzi komunikacji elektronicznej pozwoli na znaczne usprawnienie procesu aktualizacji bazy danych, wymiany dokumentów oraz rozliczeń.

UWAGA: Projekt zostanie wykonany ściśle w oparciu o założenia i wskazówki Travelzone i ciągły nadzór w oparciu o dotychczasowe doświadczenie zgromadzone w okresie działalności firmy od 2005 roku. Nie jest możliwe zastosowanie gotowych rozwiązań.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA LUB ZLECENIA

Przedmiotem zlecenia będzie system B2B, którego realizacja składać się będzie z 3 etapów. Zapytanie ofertowe nr 02/2012 dotyczy realizacji 1. etapu, który polegać będzie na zaprojektowaniu i realizacji modułu Rezerwacji wraz ze zintegrowanym systemem CRM.

Zakres prac i szczegółowe założenia funkcjonalne dla modułu Rezerwacje i systemu CRM w ramach 1 etapu:

I. MODUŁ REZERWACJE

- analiza potrzeb związanych z modułem
- stworzenie dokumentacji architektury systemu na podstawie analizy procesów
- budowę właściwego, dedykowanego rozwiązania informatycznego, które oferować będzie moduł rezerwacji wycieczki, automatyczne generowanie dokumentów rezerwacyjnych (umowa-zgłoszenie, warunki ubezpieczenia, warunki uczestnictwa)
- moduł wystawiania potwierdzenia rezerwacji wycieczki/oferty
- moduł procesu przesyłania potwierdzeń rezerwacji i potwierdzeń godzin przelotów drogą elektroniczną
- bazę rezerwacji wycieczek, lotów, noclegów
- dane wystandaryzowane i przystosowane do zintegrowania z modułem EDI
- zintegrowanie z płatnościami z systemem księgowym,
- zintegrowanie z ofertami
- zintegrowanie z systemem CRM (zarządzanie klientami)
- testy wydajnościowe przetwarzania udostępnionych danych
- wykonanie testów funkcjonalnych
- uzupełnienia wynikające z testów

II. ZINTEGROWANY SYSTEM CRM

- zarządzanie kontaktami z klientami i obsługa towarzyszącej tym zdarzeniom dokumentacji;
- gromadzenie, analizę i raportowanie wynikających ze zdarzeń z klientami danych w różnych przekrojach
- planowanie i egzekwowanie procesów obsługi klientów zgodnie ze strategią firmy określoną w CRM marketingowym i DMS (w oparciu o przepływ pracy)
- planowanie działań i prac pracowników w postaci wygodnych i czytelnych zestawień: listy, kalendarze; dzienne, tygodniowe, miesięczne
- zarządzanie kampaniami, na które składają się przedsięwzięcia i projekty w firmie oraz analizy ich efektywności w oparciu o powiązania z zarejestrowanymi zdarzeniami
- ścisła współpraca z modułem DMS, wykorzystanie zaawansowanych narzędzi pracy z różnego rodzaju dokumentami oraz wspomagających organizację pracy zgodnie z ustalonymi w firmie procedurami;
- obsługa Call Center wraz z nawiązywaniem i odbieraniem połączeń telefonicznych
- wspieranie pracy telemarketera poprzez automatyczne dostarczanie mu szerokiego zakresu informacji przed i podczas rozmowy z klientem
- gromadzenie danych o kontrahentach, wraz z odpowiednią organizacją tych danych w różnych przekrojach tematycznych: raporty poprawności i kompletności danych kontrahentów, grupowanie i segmentacja kontrahentów, podgląd danych w podziale na dane teleadresowe, finansowe, dane CRM, dane DMS (historia klienta)
- tworzenie bazy wiedzy zawierającej sprecyzowaną historię działań, w tym korespondencja pocztowa, delegacje, telefony, wysyłka folderów, ofert
- zarządzanie projektami prowadzonymi z danym klientem w ramach odpowiednich działów firmy
- informowanie o bieżącym etapie obsługi klienta


DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie prawa do oprogramowania po realizacji zlecenia będą własnością zleceniodawcy. Zleceniodawca nie wyraża zgody na dalszą sprzedaż podmiotom trzecim oprogramowania wykonanego w ramach zlecenia.


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Dostawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Dostawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Dostawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
5. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę całkowitą netto i brutto termin ważności oferty, warunki i termin płatności, maksymalny czas realizacji, inne informacje określone w zapytaniu pozwalające na wybór wykonawcy. Oferta powinna być ważna co najmniej 7 dni kalendarzowych.

TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie prac powinno mieć miejsce do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy na realizację z wybranym usługodawcą. Zakończenie prac najpóźniej do 15.12.2012 r.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Zaliczka w wysokości 10% wartości zamówienia płatna w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy na realizacje zlecenia na podstawie poprawnie wystawionej faktury przesłanej na adres zleceniodawcy pocztą elektroniczną.
Końcowe rozliczenie w terminie do 7 dni od daty realizacji zlecenia potwierdzonej protokołem odbioru, na podstawie poprawnie wystawionej faktury przesłanej na adres zleceniodawcy pocztą elektroniczną.

KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (łączna ilość punktów: 100):
1. Najniższa cena brutto (maksymalna ilość punktów: 80)
2. Doświadczenie w projektowaniu i realizacji dla branży turystycznej autorskich systemów B2B, CRM, CMS opartych na rozproszonych bazach danych (maksymalna ilość punktów: 20)
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
Zamawiający może unieważnić niniejsze zapytanie, ogłaszając kolejne jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy sumaryczna wartość środków przeznaczonych w budżecie projektu na realizacje usługi.

TERMIN NADSYŁANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2012 do godz. 12:00 w jeden z poniższych sposobów, tj. za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej na adres: biuro@travelzone.pl
b. faksu na numer: 24 254 22 10
c. przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
adres do korespondencji: Travelzone, ul. Skłodowskiej-Curie 46, 99-300 Kutno
2. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

DANE KONTAKTOWE

Pytania związane z zapytaniem ofertowym prosimy kierować na adres email biuro@travelzone.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.


ANEKS z dnia 08-10-2012 r.
- zlecenie obejmować będzie minimalną liczbę dni roboczych (1 dzień roboczy = 8 godzin pracy) na wykonanie "Modułu Rezerwacji ze zintegrowanym systemem CRM": Analiza potrzeb związana z modułem (10 dni roboczych); Rozwiązanie informatyczne (80 dni roboczych); Wdrożenie (10 dni roboczych); Testy (20 dni roboczych). Okresy mogą się częściowo pokrywać.
- wykonawca zapewnić musi zgodność wykonywanego systemu rezerwacji (kompatybilność) z dotychczasowym serwisem, także w trakcie trwania prac. Nie ma możliwości wyłączenia aktualnego systemu rezerwacji na czas prac nad zleceniem objętym projektem.

UWAGA: Aneks nie zmienia zakresu zlecenia, precyzuje tylko warunki określone w pierwotnie przesłanym zapytaniu ofertowym.


Kutno, dn. 05-10-2012 r.

---------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego na zakup 2 szt. platform serwerowych. 10.09.2012


Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego na zakup 2 szt. platform serwerowych zgodnych z zapytaniem ofertowym nr 01/2012 z dn. 29.08.2012.

Niniejszym informujemy, iż w wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 29.08.2012 r. w ramach realizacji projektu:

numer projektu: WND – POIG.08.02.00-10-006/12
tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone

za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Netlink Sp. z o.o.
ul.Korabnicka 9
32-050 Skawina

za cenę: 48.954,00 PLN brutto.

Kryteria wyboru stanowiła cena brutto.

W postępowaniu ofertowym udział wzięły oferty następujących podmiotów:

ProfessNet Usługi Informatyczne, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Servus Comp, ul. Nowowiejska 1 30-052 Kraków
Netlink Sp. z o.o., ul. Korabnicka 9, 32-050 Skawina

---------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert. 29.08.2012


Zapytanie ofertowe nr: 01/2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
W ramach realizacji projektu:
numer projektu: WND – POIG.08.02.00-10-006/12
tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone

 

ZAMAWIAJĄCY
Travelzone Katarzyna Łuczak, ul. Królewska 14, 99-300 Kutno
Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie www.travelzone.pl/projekt-unijny.html

PRZEDMIOT ZAPYTANIA
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch sztuk platform serwerowych (komputerów typu serwer).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Komputer typu serwer powinien posiadać następujące wyposażenie i oprogramowanie o minimalnych parametrach technicznych:

platforma serwerowa 2U dla procesorów Intel® Xeon® E5600 lub E5 udostępniająca dwa niezależne węzły serwera, każdy z wyposażeniem jak poniżej
- dwa porty Gigabit Ethernet
- szyny do szaf rack
- dwa zasilacze redundancyjne HotPlug
- 12 kieszeni dla dysków twardych 3,5" Hot Plug
- wentylatory HotPlug
- karta zarządzająca udostępniająca o następujących cechach:
- IPMI 2.0
- interfejs użytkownika poprzez WWW
- SNMP
- dedykowany port ethernet
- definiowanie użytkowników i uprawnień
- sterowanie zasilaniem i zimnym resetem
- monitorowanie czujników systemu (napięcia, obroty, temperatura)
- konsola wirtualna z funkcją zdalnego uruchomienia
- nośniki wirtualne
- dwa procesory serii Intel® Xeon® E5600 lub E5-2600
- 2x pamięć RAM DDR3 ECC Reg. 8GB 1333MHz Dual lub Single Rank
- kontroler sprzętowy SAS RAID 0/1/5
- 4 dyski SAS 300GB 15k RPM Hot Plug
- gwarancja min. 2 lata


Komputery składające się z powyższych elementów mają zostać dostarczone do serwerowni w Skawinie (woj. małopolskie).

3. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania w stosunku do Wykonawcy:
a) Wykonawcami usługi mogą być zarówno osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i będące płatnikami VAT (rozliczenie na podstawie faktury VAT).

4. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Płatności:
Płatność na rzecz Dostawcy zostanie zrealizowane po dostarczeniu komputerów wraz z oprogramowaniem, na podstawie protokołu odbioru, faktury VAT w terminie 14 dni kalendarzowych.

ZAKRES PRAC DO WYCENY
nie dotyczy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Dostawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Dostawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Dostawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

ILOŚĆ
2 sztuki.

TERMIN REALIZACJI
Dostarczenie serwerów pod wskazany przez Zamawiającego adres powinno nastąpić w terminie do 7 dni od daty wyboru Dostawcy.

KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Dysponowanie wymaganymi parametrami.
2. Najniższa cena brutto z tytułu zamówienia.
Zamawiający może unieważnić niniejsze zapytanie, ogłaszając kolejne jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy sumaryczna wartość środków przeznaczonych w budżecie projektu na realizacje usługi.

TERMIN NADSYŁANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2012 do godz. 12:00 w jeden z poniższych sposobów, tj. za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej na adres: biuro@travelzone.pl
b. faksu na numer: 24 254 22 10
c. przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
adres do korespondencji: Travelzone, ul. Skłodowskiej-Curie 46, 99-300 Kutno
2. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

DANE KONTAKTOWE
Pytania związane z zapytaniem ofertowym prosimy kierować na adres email biuro@travelzone.pl
Zastrzegamy sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty sprzedaży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do dostarczenia zgodnie z treścią złożonego zamówienia komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem i z protokołem potwierdzającym odbiór oraz fakturą.

---------------------------------------------------------------------

Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone 13.08.2012


Numer projektu: WND - POIG.08.02.00-10-006/12

Tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone

Beneficjent: TRAVELZONE

Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Całkowita wartość projektu: 556.500 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 385.475 PLN

Opis projektu: Projekt polega na wprowadzeniu wielu innowacyjnych rozwiązań do pracy przedsiębiorstwa oraz na poziomie relacji z jego partnerami. Podstawowym obszarem projektu będzie budowa systemu zintegrowanego z systemem B2B, dzięki któremu zwiększony zostanie poziom komunikacji z partnerami przedsiębiorstwa. Wprowadzony system będzie wykorzystywał technologie EDI oraz zaawansowany podpis elektroniczny. Główne procesy biznesowe, których dotyczyć będzie projekt to proces rozliczeń, wymiany informacji oraz rezerwacji. Poprzez realizacje projektu osiągnięta zostanie zautomatyzowana wymiana dokumentacji księgowej, znacznie zwiększając w ten sposób efektywność pracy zarówno po stronie Wnioskodawcy jak i partnerów.

Okres realizacji projektu: lipiec 2012 r. - wrzesień 2013 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


DOTACJE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Newsletter

Dopisz się do newslettera i bądź na bieżąco informowany o promocjach i nowościach:
Travelzone.pl zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa transakcji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii szyfrowania danych
we współpracy z profesjonalnymi partnerami oferującymi bezpieczne płatności internetowe dla sklepów i serwisów,
akceptację kart Visa, MasterCard/EuroCard, JCB, Diners Club, Maestro i Visa Electron
a także szybkich przelewów internetowych (takich jak mTransfer, iPko).
Biuro Obsługi Klienta:

+48 801 00 31 26 (infolinia)
+48 24 36 23 996

pon.-pt. 09:00-19:00
sob.-niedz. NIECZYNNE

Formularz kontaktowy Tagi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - szczegóły

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz regulamin serwisu. Akceptuję Czytaj więcej