• oferty last minute 10 touroperatorów

2015-08-24 13:19:20

INDIE - Wizowanie on-line od 15.08.2015 r.

Informujemy, że z dniem 15.08.2015 rząd Indii wprowadził możliwość wizowania elektronicznego dla obywateli Polski. Poniżej instrukcja wizowania wraz ze wszystkimi aktualnymi informacjami i najczęściej zadawanymi przez Państwa pytaniami.

Wiza
1. Do przekroczenia granicy indyjskiej przez obywateli Polski konieczny jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu oraz wiza.
2. Uzyskana e-wiza wydawana jest na okres 30 dni i uprawnia do jednokrotnego przekroczenia granicy.
3. Paszporty przesłane wg. poprzednich instrukcji dot. wizowania do Indii zostaną zwrócone na lotnisku w dniu wylotu wraz z wydrukami e-wiz.

 
Zmiany nie dotyczą imprez, gdzie wymagana jest wiza wielokrotnego wjazdu na terytorium Indii, w związku z czym warunki wizowe i opłata pobierana za wizowanie nie ulegają zmianie.


Termin wysyłania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać najpóźniej na 23 dni przed planowanym wyjazdem lub zgodnie z terminami wskazanymi przez organizatora.
2. Nie ma możliwości wcześniejszego wizowania klientów oraz odsyłania paszportów na adres biura lub klienta. Zwrot paszportów następuje w dniu wylotu na lotnisku.
Wymagane dokumenty:
1. Wydruk wypełnionego zgodnie z instrukcją formularza on-line (https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html)
2. Zdjęcie (Kolorowe, En face/na wprost, bez okularów, 3.5x4.5 cm, na jasnym tle)
3. Paszport (Ważny co najmniej 6 miesięcy od końca imprezy, posiadający dwie wolne strony)
Instrukcja wypełnienia wniosku wizowego:
1. Wchodzimy na adres https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html
2. Na górze strony klikamy opcję Online Visa Application Registration (pomarańczowa zakładka)
3. Wybieramy z listy POLAND
4. Wybrać opcję POLAND-WARSAW
5. Wybieramy z listy POLAND
6. Wpisujemy datę urodzenia w formacie DD/MM/RRRR
7. Wpisujemy adres email klienta
8. Ponownie wpisujemy adres email
9. Wpisujemy datę wylotu z Polski w formacie DD/MM/RRRR
10.Wybieramy Tourist Visa
11.Przepisujemy kod z obrazka powyżej
12.Klikamy Continue
13.Wpisujemy Nazwisko
14.Wpisujemy Imiona (jeżeli w paszporcie posiadamy dwa imiona koniecznie należy wpisać oba)
15.Jeżeli zmienialiśmy nazwisko zaznaczamy okienko przy pytaniu: Have you ever changed your name?
16.W nowo wyświetlonych rubrykach wpisujemy poprzednie nazwisko
17.Wpisujemy Imię
18.Wybieramy płeć (Male – Męska; Female – Damska)
19.Wpisujemy miejsce urodzenia zgodnie z paszportem.
20.Wybieramy kraj urodzenia np. POLAND
21.Wpisujemy PESEL
22.Wybieramy CHRISTIAN
23.Wpisujemy NONE
24.Wybieramy POST GRADUATE
25.Wybieramy By Birth (Jeżli następowałą zmiana obywatelstwa wybieramy nationalization)
26.Jeżeli wybraliśmy opcje By Birth pomijamy.
27.Wpisujemy nr paszportu
28.Wpisujemy Miejsce wydania (Miasto np. stolice województwa którego wojewoda wydawał paszposzt) np. WARSAW
29.Wpisujemy datę wydania paszportu w formacie DD/MM/RRRR
30.Wpisujemy datę ważności paszportu w formacie DD/MM/RRRR
31.Zaznaczmy No
32.Klikamy Save and Continue
33.Wpisać adres zamieszkania: Ulica oraz numer domu.
34.Wpisać miejscowość zamieszkania.
35.Wpisać województwo.
36.Wpisać kod pocztowy (bez myślnika)
37.Wpisać kraj zamieszkania
38.Wpisać nr kontaktowy
39.Wpisać nr komórkowy (może myć taki sam jak w pkt. 29)
40.Zaznaczyć okienko jeżeli adres korespondencyjny jest taki sam jak podany powyżej.
41.Wpisać imię Ojca
42.Wybrać narodowość Ojca (domyślnie ustawiona na narodowość klienta)
43.nie zaznaczać jeśli nie następowała zmiana narodowości Ojca.
44.Wpisać miejscowość urodzenia Ojca.
45.Wybrać kraj urodzenia Ojca.
46.Wpisać Imię Matki
47.Wybrać narodowość Matki (domyślnie ustawiona na narodowość klienta)
48.nie zaznaczać jeśli nie następowała zmiana narodowości Matki
49.Wpisać miejscowość urodzenia Matki.
50.Wybrać kraj urodzenia Matki
51.Wybrać z listy stan cywilny klienta (Married – zamężna/żonaty; Single – wolny). W przypadku wyboru Married pojawią się pkt. 52 – 56.
52.Imię małżonka
53.Narodowość małżonka
54.nie zaznaczać jeśli nie następowała zmiana narodowości małżonka.
55.Miejscowość urodzenia małżonka
56.Kraj urodzenia małżonka
57.Zaznaczyć okienko No
58.Wybrać zawód (jeżeli wykonywanego zawodu nie ma na liście wybrać OTHERS oraz w rubryce poniżej wpisać nazwę zawodu po angielsku). W przypadku zawód związanych z mediami, służbą mundurową (np. wojsko, policja, straż miejska, służba więzienna) lub pracy określanej jako GOVERMENT SERVICE patrz FAQ.
59.Wpisać nazwę zawodu jeżeli wybraliśmy OTHERS
60.Wpisać nazwę pracodawcy
61.Wpisać adres pracodawcy
62.Zaznaczyć No
63.Klikamy Save and Continue
64.Wpisujemy odwiedzane miasta zgodnie z programem wycieczki
65.Wpisujemy 6
66.Wybieramy Multiple
67.Wybieramy Tourism
68.Wpisujemy datę wylotu z Polski w formacie DD/MM/RRRR
69.Wpisujemy miasto przylotu (pierwsze odwiedzane miasto) w Indiach
70.Wpisujemy miasto wylotu z Indii.
71.Wybieramy czy byliśmy już w Indiach. Jeżli zaznaczymy opcję Yes. Należy w poniższych rubrykach wpisać dane poprzedniej wizyty (Nr poprzedniej wizy, odwiedzane miejsca, datę odstatniej wizyty, miejsce udzielenia ostatniej wizy). W razie wątpliwości patrz FAQ.
72.Zaznaczmy No
73.Wypisujemy kraje jakie odwiedzaliśmy w ostatnich 10 latach po których pozostał ślad w paszporcie (pieczątka, wiza itp.)
74.Zaznaczmy No
75.Wpisujemy: uni cristal Holiday
76.Wpisujemy: a201 cristal ansal chamber1
77.Wpisujemy: 3bhikaiji cama place new delhi 110
78.Wpisujemy: 91112610031112
79.Wpisujemy: nazwa polskiego organizatora/touroperatora
80.Wpisujemy: ulica w adresie polskiego organizatora/touroperatora
81.Wpisujemy: kod pocztowy i miasto polskiego organizatora/touroperatora
82.Wpisujemy: numer telefonu do polskiego organizatora/touroperatora
83.Pomijamy
84.Klikamy Save and Continue
85.Po załadowaniu kolejnej strony upewniamy się że wszystkie wprowadzone dane są poprawne. Po czym klikamy Verified and Continue (UWAGA! Po zatwierdzaniu nie wniosku nie ma możliwości jego edycji w przypadku błędu konieczne jest ponowne wypełnienie wniosku)
86.Klikamy Print Form 87.Po wydrukowaniu pliku PDF wiosek należy podpisać na pierwszej (pod zdjęciem) i drugiej stronie (na końcu) oraz przykleić zdjęcie na pierwszej stronie.

Termin wysyłania dokumentów:
3. Wymagane dokumenty należy przesłać mailowo oraz uzupełnić w panelu wizowym w systemie najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym wyjazdem lub zgodnie z terminami wskazanymi przez organizatora.
4. Nie ma możliwości wcześniejszego wizowania klientów. Wizy będą przesyłane pocztą elektroniczną do agentów, klientów na 2 dni robocze przed wylotem oraz będą dostępne na lotnisku w dniu wylotu.
Wymagane dokumenty:
4. Wypełnić i potwierdzić wszystkie pozycje w panelu wizowym dostępnym przy rezerwacji w systemie.
5. Zdjęcie w formacie elektronicznym w formacie JPEG(Kolorowe, En face/na wprost, bez okularów, 3.5x4.5 cm, na jasnym tle, rozmiar 10KB – 1 MB, 350 pixeli x 350 pixeli) przesłać na email.
6. Skan pierwszych dwóch stron w Paszportu zawierających dane osobowe w formacie PDF (Ważny co najmniej 6 miesięcy od końca imprezy, co najmniej posiadający dwie wolne strony, rozmiar 10 KB – 300 KB) przesłać na email.

FAQ:
1. PYTANIE: W formularzu nie ma miejsca na wpisanie drugiego imienia lub drugiego członu nazwiska?
ODPOWIEDŹ: Drugie imię należy wpisać w tej samej rubryce co pierwsze oddzielając je spacją. Podobnie w przypadku nazwisk dwuczłonowych należy wpisać je w rubryce „Surname” oddzielając poszczególne człony spacją, nawet jeżeli w paszporcie są połączone myślnikiem.
2. PYTANIE: Jestem bezrobotnym dorosłym/emerytem/rencistą. Co należy wpisać w danych zatrudnienia?
ODPOWIEDZ: Należy wybrać odpowiednio Unemployed/Retired/Pensioner w rubrykach Employer Name i Adress należy wpisać none.
3. PYTANIE: Wypełniam wniosek dla dziecka nie posiadającego pracy. Co wpisać?
ODPOWIEDŹ: W rubryce profession wybieramy opcję other i w employer name wpisujemy NA minor child. Jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły wpisujemy opcję student po czym podajemy dane zatrudnienia Ojca.
4. PYTANIE: Wniosek został błędnie wypełniony i wydrukowany. Co zrobić?
Odpowiedź: Niestety nie ma możliwości poprawienia już wydrukowanego wniosku. W takim wypadku należy ponownie uzupełnić cały wniosek poprzez system online.
5. Pytanie: Wzór wniosku wizowego wskazuje port przylotu jako New Delhi jednak wg programu jest inaczej. Co wpisać?
Odpowiedź: Zarówno port przylotu wylotu oraz miejsca odwiedzane w Indiach należy wpisać wg. rzeczywistego programu wycieczki.
6. PYTANIE: Jakich zawodów należy unikać przy wypełnianiu wniosku wizowego do Indii?
ODPOWIEDŹ: Należy unikać takich zawodów jak Police/Military/Goverment Service/Reporter/Priest. W wypadku jeżeli klient pracuje w jednym z powyższych należy nazwać zawód inaczej lub dołączyć do wniosku pismo w języku Angielskim od pracodawcy zaadresowane do ambasady Indii świadczące o tym że klient udaje się do Indii w celach turystycznych a nie służbowych.
7. PYTANIE: Wzór wniosku wskazuje ilość wjazdów do Indii jako wielokrotne jednak wg. Programu granice przekraczam tylko raz.
Odpowiedź: Mimo tego należy zaznaczyć opcję multiple nie wpływa to na cenę oraz możliwość uzyskania wizy.
8. PYTANIE: Cudzoziemiec jest zainteresowany wycieczką do Indii czy możliwe jest skorzystanie z usługi pośrednictwa wizowego organizatora?
ODPOWIEDŹ: Tak, po uprzednim upewnieniu się w dziale wizowym. Wizowanie cudzoziemca często wiąże się z dopłatą do procedury wizowej z uwagi na potrzebę wyrównania kosztów wizowania.
9. PYTANIE: Uczestnikiem imprezy jest osoba nie pełnoletnia kto powinien podpisać wniosek jeżeli dziecko nie posiada podpisu w paszporcie?
ODPOWIEDŹ: Wniosek powinien podpisać rodzić dziecka. Dodatkowo należy wypełnić i dołączyć dodatkowy dokument oraz dołączyć do wniosku dziecka. Dokument można pobrać z systemu rezerwacji o nazwie DECLARATION.
10. PYTANIE: Wiza elektroniczna przesłana przez dział wiz jest błędnie wystawiona. Co teraz?
ODPOWIEDŹ: Aplikacja wizowa jest wypełniana danymi przekopiowanymi z przesłanego kwestionariusza wizowego dlatego najczęściej ewentualne błędy pojawiają się już w kwestionariuszu dlatego upominamy aby upewnić się że podane dane są poprawne. Wystawionej wizy nie można poprawić i konieczne będzie ubieganie się o nową wizę.

Newsletter

Dopisz się do newslettera i bądź na bieżąco informowany o promocjach i nowościach:
Travelzone.pl zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa transakcji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii szyfrowania danych
we współpracy z profesjonalnymi partnerami oferującymi bezpieczne płatności internetowe dla sklepów i serwisów,
akceptację kart Visa, MasterCard/EuroCard, JCB, Diners Club, Maestro i Visa Electron
a także szybkich przelewów internetowych (takich jak mTransfer, iPko).
Biuro Obsługi Klienta:

+48 801 00 31 26 (infolinia)
+48 24 36 23 996

pon.-pt. 09:00-19:00
sob.-niedz. NIECZYNNE

Formularz kontaktowy Tagi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - szczegóły

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz regulamin serwisu. Akceptuję Czytaj więcej